Alagad ng Sining: Resil B. Mojares

Resil B. Mojares

 

Ang mga bago at napakahalagang produksiyon ni Resil B. Mojares sa literatura, historyang lokal, biograpiya, at pampanitikang kasaysayan at kritisismo ay nagsusulong ng kapakanan ng mga Filipino at ng bansa. Mapagmulat at maimpluwensiya ang kaniyang mga pangunahing idea maging sa labas ng bansa, lalo na sa Timog Silangang Asya. Hindi niya isinakatutubo ang kontemporaneong teoryang kritikal ng Kanluranin, bagkus ay ginawa niyang unibersal ang teoryang kritikal na Filipino. Sinakop ng kanyang mga akda ang mga larang ng edukasyon, kaalamang-bayan, agham politika, heograpiya, sining at paglikha, kulturang popular, wika at komunikasyon, at pati relihiyon. Pinatutunayan nito ang kaniyang interdisiplinaryong oryentasyon at kakayahang mag-isip lampas sa nakamihasnan. May kiling siya sa historiko, at may mga natatanging pag-unawa at pagpapahalaga sa ebolusyon ng mga intelektuwal ng bayan at paghubog ng Filipinong identidad.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*