PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING
National Commission for Culture and the Arts (NCCA)
http://www.ncca.gov.ph/

Ang Pambansâng Komisyon pára sa Kultura at mga Sining ang pangkalahatang ahensiya para sa paggawa ng patakaran, pag-uugnayan, at paggagawad ng tulong tungo sa pag-iingat, pagpapaunlad, at pagpapalaganap ng mga sining at kultura ng Filipinas. Nagsimula ito bilang Presidential Commission on Culture and the Arts (PCCA) na itinatag noong 1987 ni Pangulong Corazon C. Aquino. Naging NCCA ito noong 1992 nang pagtibayin ng Kongreso ng Filipinas ang Batas Republika 7356. Pangunahing tungkulin ng NCCA na magbalangkas ng mga patakaran na magpapaunlad ng sining at kultura sa bansa.

May apat na subkomisyon ito na binubuo ng mga boluntaryong manggagawa at alagad ng sining sa iba’t ibang larang ng mga sining, pamánang pangkultura, at disimenasyon. Pinag-uugnay din nitó ang mga ahensiyang pangkultura sa pamamagitan ng isang Lupon ng mga Komisyoner, na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Kagawaran ng Edukasyon, Kagawaran ng Turismo, Mababà at Mataas na Kapulungan ng Kongreso, Pambansang Sinupan, Pambansang Museo, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan,  Komisyon sa Wikang Filipino, at Sentrong Pangkultura ng Filipinas. Nagkakaloob ito ng mga grant at tangkilik bilang tagapangasiwa ng Pambansang Pondo sa Kagalingan ng Kultura at mga Sining (National Endowment Fund for Culture and the Arts  o NEFCA).

Sinasalamin ng sagisag ng NCCA ang muling pamumulaklak ng kultura at sining sa Filipinas. Ang Alab ng Haraya na kinakatawan ng apoy at insensaryo ay nagsisilbing sagisag ng kadakilaan ng katutubong kultura ng bansa. Bilang pagtalima sa mga pangunahing tungkulin nito, naglulunsad ang ahensiya ng mga proyekto para sa iba’t ibang disiplina ng sining. Tinutulungan din nito ang mga organisasyong pangkultura, lokal na gobyerno, pribadong sektor, at ibang ahensiya ng pamahalaan na makapaglunsad ng proyektong pangkultura. Itinataguyod ng NCCA ang paglalathala ng mga aklat at publikasyong pangkultura upang mapaunlad ang kamalayang makasining.

SENTRONG PANGKULTURANG FILIPINAS
Cultural Center of the Philippines (CCP)
http://www.culturalcenter.gov.ph/

Ang Sentrong Pangkulturang Filipinas ang pambansang sentro sa paglinang ng kultura at sining pagtatanghal sa Filipinas. Nilikha ito sa bisà ng Executive Order 30 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1966. Cultural Center of the PhilippinesPormal na pinasinayaan ang CCP noong Setyembre 10, 1969. Ginawang pampublikong korporasyon ang CCP ayon sa Presidential Decree No. 15 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong 15 Oktubre 1972.  Pangunahing tungkulin ng Cultural Center of the Philippines ang pagtataguyod at paglinang ng kultura at sining ng Filipinas. Layunin ng CCP ang pagtatatag ng isang pambansang tanghalan, pambansang bulwagan ng musika, tanghalan para sa sining biswal, at iba pang pasilidad na maaaring gamitin sa pagpapaunlad ng sining. Saklaw din ng institusyong ito ang paglinang ng talento ng mga artista, pagpapalaganap ng kulturang pambayan, at pag-oorganisa ng mga grupong pangkultura.

PAMBANSANG MUSEO NG FILIPINAS
National Museum of the Philippines (NMP)
http://www.nationalmuseum.gov.ph

Itinatag ang Pambansâng Muséo ng Filipinas noong 1901 upang magsilbing tagapangalaga ng kasaysayang kultural, National Museum of the Philippineslikás na agham, at agham panlipunan ng bansa. Ang neoklasikong gusali ng lumang Kongreso sa Kalye Padre Burgos sa tabi ng Liwasang Rizal, malapit sa Intramuros, Lungsod Maynila ang nagsisilbing pangunahing gusali ng Pambansang Museo. Sa gusaling ito matatagpuan ang National Art Gallery, samantalang matatagpuan ang Museo ng Lahing Pilipino (mga dibisyon ng antropolohiya at arkeolohiya ng Pambansang Museo) sa katabing gusali sa Agrifina Circle na dáting opisina tahanan ng Kagawaran ng Pananalapi. Ilan lamang sa mga pag-aaring yaman ng Pambansang Museo ang bantog na pinturang Spoliarium ni Juan Luna, ang Tapayang Manunggul, at ang mga artifact na naiahon mula sa lumubog na galeong San Diego. Bilang isang organisasyon, ang Pambansang Museo ay pinangangasiwaan ng isang direktor na nása ilalim ng Lupon ng mga Gobernador (Board of Governors) at ulo ng isang network ng mga museo sa buong bansa. Nangangasiwa din ito sa mga paghuhukay na arkeolohiko at ibang eksplorasyon sa iba’t ibang pook sa bansa.

PAMBANSANG AKLATAN
The National Library (TNL)
http://web.nlp.gov.ph/nlp/

Ang Pambansang Aklátan ay nagsisilbi sa mga mag-aaral, iskolar, at mananaliksik. Nagtataglay ito ng mahigit isa’t kalahating milyon ng koleksiyong libro, manuskrito, mga 273 magasin at pahayagan, disertasyon, mga lathalain ng National Library of the Philippinespamahalaan, iba’t ibang mapa, at mga retrato. Layunin ng pambansang aklatan na payabungin ang intelektuwal na pag-unlad ng mga Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa. Pinangangasiwaan nito ang lahat ng pampublikong aklatan sa buong bansa. Tungkulin ng Pambansâng Aklatan ang pagtitipon at pangangalaga sa mga babasahín at iba pang materyales na Filipiniana at paunlarin ang serbisyo ng mga aklatan sa Filipinas. Tinutulungan ng pambansang aklatan ang mga lokal na pamahalaan na maisaayos ang sistema ng aklatan at pagbibigay ng impormasyon. Nagsasagawa rin ito ng tuloy-tuloy na pananaliksik upang maitaas ang kalidad ng pamamahala sa mga aklatan.

PAMBANSANG KOMISYONG PÁNGKASAYSAYAN NG FILIPINAS
National Historical Commission of the Philippines (NHCP)
http://nhcp.gov.ph/

Ang Pambansang Komisyong Pángkasaysayan ng Filipinas  ang sangay ng gobyerno na nagpapanatili at nangangalaga sa mga makasaysayang pamána ng lahing Filipino. Itinataguyod nito ang paglinang at pagpapalaganap ng kasaysayan ng Filipinas at mga pangkulturang pamana. Upang makamit ang mga layunin, nagpapatupad ang National Historical Commission of the Philippineskomisyon ng mga proyektong pananaliksik at pinangangasiwaan nito ang mga makasaysayang lugar. Isa sa pangunahing tungkulin nito ang paglalathala ng mga sulatin ng mga pambansang bayani at iba pang dakilang Filipino. Itinatag ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan (National Historical Commission) noong 1965 sa bisa ng Batas Republika Blg. 4368. Binuwag ng batas na ito ang Pangkasaysayang Komite sa Filipinas at Pambansang Komisyon ng Bayani upang makonsolida ang isang komisyong mangangalaga at magtataguyod ng kasaysayan ng bansa. Noong 24 Setyembre 1972, nilikha ang National Historical Institute sa bisa ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 1. Sa kasalukuyan, sa bisa ng Batas Republika Blg. 10086 noong 12 Mayo 2010, ang National Historical Institute ay binigyan ng dagdag na kapangyarihan, binago ang komposisyon ng kalupunan, at ginawang National Historical Commission of the Philippines.

PAMBANSANG SINUPAN NG FILIPINAS
National Archives of the Philippines (NAP)
http://nationalarchives.gov.ph/

Tungkulin ng Pambansang Sinupan ng Filipinas na pangalagaan at panatilihing nasa mabuting kondisyon ang mahahalagang dokumentong pangkasaysayan at pangkultura ng Filipinas. Nasa pangangalaga ng Pambansang National Archives of the PhilippinesSinupan ang mahigit 60 milyong dokumento mula noong panahon ng pananakop ng mga Español hanggang sa kasalukuyang Republika. Mahalagang layunin nitó na mapanatili ang mga pangunahing dokumentong pinagkukunan ng impormasyon hinggil sa kasaysayan ng Filipinas, kultura, at pamanang Filipino. Ang Sinupan ay napailim sa pamamahala ng Aklatang Pambansa noong 1916 at pagkaraa’y napailalim naman sa Kawanihang Panloob. Muli itong ibinalik sa Aklatang Pambansa noong 1928 at pinangasiwaan naman ng Pambansang Asamblea noong 1935. Inilipat ito sa Insular Ice Plant sa Plaza Lawton noong 1938 at pagkaraa’y inilagak naman sa Kagawaran ng Bilangguan sa Maynila noong 1941.  Matapos ang mahigit isang siglo, ito ay pormal na naitatag bilang isang opisyal na sangay ng pamahalaan sa bisa ng Batas Republika 9470.

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO (KWF)
Commission on the Filipino Language
http://kwf.gov.ph/

Ang Komisyón sa Wikàng Filipíno ang pangunahing ahensiya ng pamahalaan na may katungkulang magsagawa ng mga pananaliksik, paglilinang, pagpapalaganap, at pagpapaunlad ng Filipino at iba pang wika sa bansa. Nilikha ito Commission of the Filipino Languagebilang pagtupad sa tadhana ng Konstitusyong 1987 at alinsunod sa Batas Republika Blg. 7104 na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino noong 14 Agosto 1991. Ang Komisyon ay binubuo ng labing-isang (11) komisyoner na kumakatawan sa mga pangunahing wika at mga kaugnay na larang ng pag-aaral sa Filipinas, at pinangungunahan ng isang punòng komisyoner. Ang KWF ay may sekretaryat at mga empleado na nása ilalim ng pangangasiwa ng isang Direktor Heneral. Ang KWF ay isa sa mga kaanib na ahensiya ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining. Mahalagang layunin ng KWF na pandayin ang wikang Filipino upang magamit ito sa pambansang pag-unlad at pagkakaisa. Tungkulin rin nito na panatilihin ang pagyabong ng iba pang katutubo at rehiyonal na wika sa Filipinas. Kaugnay nitó, tungkulin ng KWF ang pagbalangkas ng mga patakaran at kaukulang mga programa at saliksik upang mapayabong ang Filipino at mapalaganap itong wika ng komunikasyon at edukasyon sa buong bansa.

[Mula sa Sagisag Kultura (Filipinas Institute of Translation at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, 2015)]