PAMBANSANG SINUPAN NG FILIPINAS
National Archives of the Philippines (NAP)

Tungkulin ng Pambansang Sinupan ng Filipinas na pangalagaan at panatilihing nasa mabuting kondisyon ang mahahalagang dokumentong pangkasaysayan at pangkultura ng Filipinas. Nasa pangangalaga ng Pambansang National Archives of the PhilippinesSinupan ang mahigit 60 milyong dokumento mula noong panahon ng pananakop ng mga Español hanggang sa kasalukuyang Republika. Mahalagang layunin nitó na mapanatili ang mga pangunahing dokumentong pinagkukunan ng impormasyon hinggil sa kasaysayan ng Filipinas, kultura, at pamanang Filipino. Ang Sinupan ay napailim sa pamamahala ng Aklatang Pambansa noong 1916 at pagkaraa’y napailalim naman sa Kawanihang Panloob. Muli itong ibinalik sa Aklatang Pambansa noong 1928 at pinangasiwaan naman ng Pambansang Asamblea noong 1935. Inilipat ito sa Insular Ice Plant sa Plaza Lawton noong 1938 at pagkaraa’y inilagak naman sa Kagawaran ng Bilangguan sa Maynila noong 1941.  Matapos ang mahigit isang siglo, ito ay pormal na naitatag bilang isang opisyal na sangay ng pamahalaan sa bisa ng Batas Republika 9470.

Website: http://nationalarchives.gov.ph/