PAMBANSANG AKLATAN
The National Library (TNL)

Ang Pambansang Aklátan ay nagsisilbi sa mga mag-aaral, iskolar, at mananaliksik. Nagtataglay ito ng mahigit isa’t kalahating milyon ng koleksiyong libro, manuskrito, mga 273 magasin at pahayagan, disertasyon, mga lathalain ng National Library of the Philippinespamahalaan, iba’t ibang mapa, at mga retrato. Layunin ng pambansang aklatan na payabungin ang intelektuwal na pag-unlad ng mga Filipino sa pamamagitan ng pagbabasa. Pinangangasiwaan nito ang lahat ng pampublikong aklatan sa buong bansa. Tungkulin ng Pambansâng Aklatan ang pagtitipon at pangangalaga sa mga babasahín at iba pang materyales na Filipiniana at paunlarin ang serbisyo ng mga aklatan sa Filipinas. Tinutulungan ng pambansang aklatan ang mga lokal na pamahalaan na maisaayos ang sistema ng aklatan at pagbibigay ng impormasyon. Nagsasagawa rin ito ng tuloy-tuloy na pananaliksik upang maitaas ang kalidad ng pamamahala sa mga aklatan.

Website: http://web.nlp.gov.ph/nlp/