PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING
National Commission for Culture and the Arts
2017-2019


Lupon ng mga Komisyoner
Board of Commissioners 

Virgilio S. Almario
Tagapangulo /Chairperson
Tagapangulo, Komisyon sa Wikang Filipino
Head Commissioner, Commissioner on the Filipino Language

Francis G. Escudero
Komisyoner / Commissioner
Tagapangulo, Komite ng Senado sa Edukasyon, Sining, at Kultura
Chairman, Senate Committee on Education, Arts, and Culture

Ramon H. Durano VI
Komisyoner / Commissioner
Tagapangulo, Komite ng Mababang Kapulungan sa Batayang Edukasyon at Kultura
Chairman, House Committee on Basic Education and Culture

Alberto T. Muyot
Komisyoner / Commissioner
Pangalawang Kalihim sa Ugnayang Pambatas at Lehislatibo, Kagawaran ng Edukasyon
Undersecretary for Legal and Legislative Affairs, Department of Education

Rolando Caňizal
Komisyoner / Commissioner
Pangalawang Kalihim sa Pangasiwaan at mga Tanging Usapin, Kagawaran ng Turismo
Undersecretary for Administration and Special Concerns, Department of Tourism

Rene R. Escalante
Komisyoner / Commissioner
Tagapangulo, Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Filipinas
Chairman, National Historical Commission of the Philippines

Jeremy R. Barns
Komisyoner / Commissioner
Direktor IV, Pambansang Museo
Director IV, National Museum

Ceasar Gilbert Q. Adriano
Komisyoner / Commissioner
Direkto IV, Pambansang Aklatan ng Filipinas
Director IV, The National Library of the Philippines

Victorino Mapa Manalo
Komisyoner / Commissioner
Direktor Tagapagpaganap, Pambansang Sinupan ng Filipinas
Executive Director, National Archives of the Philippines

Arsenio J. Lizaso
Komisyoner, Commissioner
Pangulo, Sentrong Pangkultura ng Filipinas
President, Cultural Center of the Philippines

Rico S. Pableo, Jr.
Komisyoner / Commissioner
Direktor Tagapagpaganap, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
Executive Director, National Commission for Culture and the Arts


Mga Kinatawan ng Pribadong Sektor / Private Sector Representatives:

Teddy O. Co
Komisyoner para sa mga Sining
Commisioner for the Arts
Puno, Subkomisyon sa mga Sining
Head, Subcommission on the Arts

Orlando B. Magno
Komisyoner para Diseminasyong Pangkultura
Commisioner for Cultural Dissemination
Puno, Subkomisyon sa Diseminasyong Pangkultura
Head, Subcommission on Cultural Dissemination

Harold Ll. Rentoria, OSA
Komisyoner sa Pamanang Pangkultura
Commisioner for Heritage
Puno, Subkomisyon sa Pamanang Pangkultura
Head, Subcommission on Cultural Heritage

Alphonsus D. Tesoro
Komisyoner sa mga PangkulturangPamayanan at Tradisyonal ng mga Sining
Commissioner for Cultural Communities and Traditional Arts
Puno, Subkomisyon sa Pangkulturang Pamayanan at Tradisyonal na mga Sining
Head, Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts