Subkomisyon sa mga Sining
Subcommission on the Arts (SCA)


Teddy O. Co
Komisyoner para sa mga Sining / Puno

Commissioner for the Arts / Head
Puno, Pambansang Komite sa Pelikula
Head, National Committee on Cinema

Shirley Halili-Cruz
Pangalawang Puno / Vice Head
Puno, Pambansang Komite sa Sayaw

Head, National Committee on Dance

Hope S. Yu
Kalihim / Secretary
Puno, Pambansang Komite sa mga Sining Pampanitikan
Head, National Committee on Literary Arts

Rosanna Q. Palm
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Puno, Pambansang Komite sa Sining Pandulaan
Head, National Committee on Dramatic Arts

Rogelio D. Caringal
Kasapi / Member
Puno, Pambansang Komite sa Arkitektura at mga Kaugnay na Sining

Head, National Committee on Architecture and Allied Arts

Mauricia D. Borromeo
Kasapi / Member
Puno, Pambansang Komite sa Musika
Head, National Committee on Music

Egai Talusan Fernandez
Kasapi / Member
Puno, Pambansang Komite sa Sining Biswal
Head, National Committee on Visual Arts


PAMBANSANG KOMITE SA ARKITEKTURA AT MGA KAUGNAY NA SINING
National Committee on Architecture and Allied Arts

Rogelio D. Caringal
Puno / Head
Gitnang Luzon / Central Luzon

Benedict C. Hermoso
Pangalawang Puno / Vice Head
United Architects of the Philippines

Minerva C. Rosel
Kalihim / Secretary
Timog Mindanao
Southern Mindanao

Sophia L. Calima
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Philippine Institute of Interior Designers

Aida V. Cabang
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Hilagang Luzon
Northern Luzon

Wilfredo S. Sy Jr.
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Kanlurang Visayas
Western Visayas

Heidrun Milan
Kasaping ExeCon  / ExeCon  Member
Silangan / Gitnang Visayas
Eastern / Central Visayas

Brigida A. Sarmiento
Kasaping ExeCon   / ExeCon  Member
Council of Interior Design Educators (CIDE)

Maria Theresa L. Quimpo
Kasaping ExeCon  / ExeCon  Member
Philippine Institute of Environmental Planners (PIEP)

Zenaida DC Galingan
Kasaping ExeCon   / ExeCon Member
Philippine Association of Landscape Architects (PALA)

Chona E. Ponce
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Council of Deans and Heads of Architecture Schools in the Philippines (CODHASP)

Rommel S. Reyes
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Kanlurang Mindanaw
Western Mindanao


PAMBANSANG KOMITE SA PELIKULA
National Committee on Cinema

Teddy O. Co
Puno / Head
Sektor ng Sinupan sa Pelikula
Film Archive Sector

Jose Antonio Garcia
Pangalawang Puno / Vice Head
Sektor sa Edukasyon
Education Sector

Baby Ruth Villarama
Kalihim / Secretary
Sektor sa Independienteng Pelikula
Independent Cinema Sector

Elvert Bañares
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Sektor sa Independienteng Pelikula
Independent Cinema Sector

Archi R. Adamos
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Sektor sa Mainstream
Mainstream Sector

Ed Palmos
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Sektor sa Mainstream
Mainstream Sector

Tito Valiente
Kasaping ExeCon  / ExeCon  Member
Sektor sa Peryodismong Pampelikula
Film Journalism Sector

Vicente R. Nebrida
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Sektor sa Eksibisyon at Distribusyon
Film Exhibition and Distribution Sector

Patrick Campos
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Sektor sa Edukasyon
Education Sector

Rosanni Sarile
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Kinatawan ng Luzon
Luzon Representative

Ian Casocot
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Kinatawan ng Visayas
Visayas Representative

Hobart Savior
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Kinatawan ng Mindanaw
Mindanao Representative

Joseph Arthur Tibaldo
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Kinatawan ng IP
IP Representative


PAMBANSANG KOMITE SA SAYAW
National Committee on Dance

Shirley Halili Cruz
Puno / Head
Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region

Larry A. Gabao
Pangalang Puno / Vice Head
Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region

Rodel M. Fronda
Kalihim / Secretary
Kinatawan ng Luzon

Franco M. Velas
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region

Lordinio A. Vergara
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Pambansang Rehiyong Kapital
National Capital Region

Peter A. De Vera
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Luzon

Adonis Voltaite M. Villanueva
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Luzon

Annie Divinagracia Sartorio
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Visayas

Patricio E. Primor, Jr.
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Visayas

Victor L. Hao Cuenco
Kasaping ExeCon  / ExeCon  Member
Visayas

Pepito O. Mosquito
Kasaping ExeCon  / ExeCon  Member
Mindanaw

Benhur Z. Abulencia
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Mindanaw

Chiedel Joan G. San Diego
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Mindanaw


PAMBANSANG KOMITE SA SINING PANDULAAN
National Committee on Dramatic Arts

Rossana Q. Palm
Puno / Head
Institusyonal – Gitnang Visayas
Institutional – Central Visayas

Felimon Blanco
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyonal – Kanlurang Mindanaw
Institutional – Western Mindanao

Vanessa San Juan
Kalihim / Secretary
Institusyonal – Gitnang Luzon
Institutional – Central Luzon

Denise M. Aguilar
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Institusyonal – Hilagang Mindanaw
Institutional – Northern Mindanao

Marvin Lai
Kasaping ExeCon  / ExeCon Member
Institusyonal – Pambansang Rehiyong Kapital
Institutional – National Capital Region

Roberto Mendoza
Kasaping Execon / ExeCon  Member
Institusyonal – Hilagang Luzon
Institutional – Northern Luzon

Matyline Camfili
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Hilagang Luzon
Institutional – Northern Luzon

Julio Mendoza
Kasaping ExeCon / ExeCon  Member
Institusyonal – Timog Luzon
Institutional – Southern Luzon

Eric Divinagracia
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Kanlurang Visayas
Institutional-Western Visayas

Jose Lianza
Kasaping ExeCon / Execon Member
Institusyonal – Silangang Visayas
Institutional-Eastern Visayas

Romeo Narvaez
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Timog Mindanaw
Institutional – Southern Mindanao

Glecy Atienza
Kasaping ExeCon / Execon Member
Institusyonal – Pambansang Rehiyong Kapital
Institutional – National Capital Region

Anthony Cruz
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Co-opted – Pambansang Rehiyong Kapital


PAMBANSANG KOMITE SA MGA SINING PAMPANITIKAN
National Committee on Literary Arts

Hope S. Yu
Puno / Head
Institusyonal – Gitnang Visayas
Institutional – Central Visayas

Maria Luna Cleto
Pangalawang Puno / Vice Head
Institusyonal – Pambansang Rehiyong Kapital
Institutional – National Capital Region

Isidro M. Cruz
Kalihim / Secretary
Institusyonal – Kanlurang Visayas
Institutional – Western Visayas

Yvonne Esperas
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Institutional – Eastern Visayas

Merdekka Morales
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Pambansang Rehiyong Kapital
Institutional – National Capital Region

Priscilla Macansantos
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Rehiyong Administratibo ng Cordillera
Institutional – Coordillera Administrative Region

Julieta Mallari
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Gitnang Luzon
Institutional – Central Luzon

Jimmy Domingo
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Hilagang Luzon
Institutional – Northern Luzon

Francisco Peñones
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Timog Luzon
Institutional – Southern Luzon

German Gervacio
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Hilagang Mindanao
Institutional – Northern Mindanao

John Bengan
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Timog Mindanaw
Institutional – Southern Mindanao

Marco Alfino Miranda
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Institusyonal – Kanlurang Mindanaw
Institutional – Western Mindanao


PAMBANSANG KOMITE SA MUSIKA
National Committee on Music

Mauricia Borromeo
Puno / Head
Indibidwal / Sektor sa Edukasyon
Individual / Education Sector

Eugene A. Delos Santos
Pangalawang Puno / Vice Head
Indibidwal / Sektor sa Edukasyon
Individual / Education Sector

Ronan H. Ferrer
Kalihim / Secretary
Indibidwal / Sektor sa Pagtatanghal
Individual / Performance Sector

Joey Ayala
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal / Sektor sa Industriya
Individual / Industry Sector

Benicio Sokkong
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal / Sektor sa Pagtatanghal
Individual / Performance Sector

Arjay N. Viray
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Kinatawan ng Luzon
Individual – Luzon Representative

Maricel C. Cayas
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Kinatawan ng Mindanaw
Individual – Mindanao Representative

Ana Maria Dela Fuente
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Kinatawan ng Mindanaw
Individual – Mindanao Representative


PAMBANSANG KOMITE SA SINING BISWAL
National Committee on Visual Arts

Edgar Talusan Fernandez
Puno / Head
Indibidwal – Pambansang Rehiyong Kapital
Individual – National Capital Region

Jose M. Villacin, Jr.
Pangalawa Puno / Vice Head
Indibidwal – Gitnang Visayas
Individual – Central Visayas

Bernadette B. Delos Santos
Kalihim / Secretary
Indibidwal – Timog Luzon
Individual – Southern Luzon

Alma Quinto
Kawaksing Kalihim / Assistant Secretary
Indibidwal – Pambansang Rehiyong Kapital
Individual – National Capital Region

Geraldine Araneta
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Pambansang Rehiyong Kapital
Individual – National Capital Region

Patrick U. Chong
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Hilagang Luzon
Individual – Northern Luzon

Arnel D. Garcia
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Gitnang Luzon
Individual – Central Luzon

Publeo G. Zoluaga
Kasaping ExeCon – ExCon Member
Indibidwal – Kanlurang Visayas
Individual – Western Visayas

Jose Villacin, Jr.
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Klaster sa Sining at Humanidades Programa sa Fine Arts UP Cebu
Arts and Humanities Cluster Fine Arts Program UP Cebu

Virgilio Q. Pomida
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Silangang Visayas
Individual – Eastern Visayas

Errol P. Balcos
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Hilagang Mindanao
Individual – Northern Mindanao

Vicente C. Laput
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Kanlurang Mindanaw
Individual – Western Mindanao

Joel L. Geolamen
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Timog Mindanaw
Individual – Southern Mindanao

Melissa V. Abuga-a
Kasaping ExeCon / ExeCon Member
Indibidwal – Co-opted
Individual – Co-opted