Pambansang Lupong Tagapayo
National Advisory Board

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay tinutulungan ng isang Pambansang Lupong Tagapayo na binubuo ng 19 na puno ng mga pambansang komite.


Subkomisyon sa Diseminasyong Pangkultura
Subcommission On Cultural Dissemination (SCD)

Pambansang Komite sa Edukasyong Pangkultura
National Committee on Cultural Education
Orlando B. Magno, Komisyoner / Puno

Pambansang Komite sa Komunikasyon
National Committee on Communication
Ricardo C. Juliano, Pangalawang Puno

Pambansang Komite sa Wika at Pagsasalin
National Committee on Language and Translation
Michael M. Coroza, Kalihim


Subkomisyon sa mga Sining
Subcommission on the Arts (SCA)

Pambansang Komite sa Arkitektura at mga Kaugnay na Sining
National Committee on Architecture and Allied Arts
Rogelio D. Caringal, Kasapi / Member

Pambansang Komite sa Pelikula
National Committee on Cinema
Teddy O. Co, Komisyoner / Puno

Pambansang Komite sa Sayaw
National Committee on Dance
Shirley Halili-Cruz, Pangalawang Puno / Vice Head

Pambansang Komite sa Sining Pandulaan
National Committee on Dramatic Arts
Rossana Q. Palm, Kawakasing Kalihim / Assistant Secretary

Pambansang Komite sa mga Sining Pampanitikan
National Committee on Literary Arts
Hope S. Yu, Kalihim / Secretary

Pambansang Komite sa Musika
National Committee on Music
Mauricia D. Borromeo, Kasapi / Member

Pambansang Komite sa Sining Biswal
National Committee on Visual Arts
Egai Talusan Fernandez, Kasapi / Member


Subkomisyon sa Pamanang Pangkultura
Subcommision On Cultural Heritage (SCH)

Pambansang Komite sa mga Sinupan
National Committee on Archives
Harold Ll. Rentoria, OSA, Puno / Head

Pambansang Komite sa mga Art Gallery
National Committee on Art Galleries
John Delan Robillos, Pangalawang Puno / Vice Head

Pambansang Komite sa Pananaliksik Pangkasaysayan
National Committee on Historical Research
Celestina P. Boncan, Kalihim / Secretary

Pambansang Komite sa mga Aklatan at Serbisyong Pang-impormasyon
National Committee on Libraries and Information Services
Prudenciana C. Cruz, Kasapi / Member

Pambansang Komite sa mga Bantayog at Pook
National Committee on Monuments and Sites
Ivan Anthony S. Henares, Pangalawang Kalihim / Assistant Secretary

Pambansang Komite sa mga Museo
National Committee on Museums
Amado R. Alvarez, Member / Kasapi


Subkomisyon sa Pangkulturang Komunidad at mga Tradisyonal na Sining
Subcommission on Cultural Communities And Traditional Arts (SCCTA)

Pambansang Komite sa Komunidad Pangkultura sa Hilaga
National Committee on Northern Cultural Communities
Federico P. Dalayday, Pangalawang Puno / Vice-Head

Pambansang Komite sa Komunidad Pangkultura sa Gitna
National Committee on Central Cultural Communities
Alphonsus D. Tesoro, Komisyoner / Puno

Pambansang Komite sa Komunidad Pangkultura sa Timog
National Committee on Southern Cultural Communities
Elmalyn Abatayo, Kalihim / Secretary