SANGHAYA 2018

Santaon ng Kultura at mga Sining sa Filipinas
Philippine Culture and the Arts Yearbook

Inilalathala ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
National Commission for Culture and the Arts (NCCA)

© 2018 Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
ISSN 1655-1796

Malayang sinulat ng bawat manunulat ang kanilang mga artikulo sa publikasyong ito at hindi kinakatawan ang pananaw ng tagapaglathala. Walang anumang bahagi ng publikasyon ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang anyo nang walang pahintulot ng tagapaglathala.

Maaaring magpadala ng anumang pabalita, retrato, ilustrasyon, o anumang bagay na may kinalaman sa mahahalagang pangyayari sa larangan ng kultura at mga sining sa taóng 2018 upang maisama sa edisyong ilalabas sa 2019.

Makipag-ugnay sa:
Sanghaya
Tanggapan ng Ugnayang Pampubliko at Impormasyon
633 Kalye Heneral Luna, Intramuros, Maynila 1002

Tel. No. / Fax. No.: 527-5529 o 527-2192 local 625
Email address: public_affairs@ncca.gov.ph

Website: www.sanghaya.net.ph
Facebook: https://www.facebook.com/sanghaya2018/
Instagram: https://www.instagram.com/sanghaya2018/
Twitter: https://twitter.com/sanghaya2018
E-mail: info@sanghaya.net.ph / editor@sanghaya.net.ph


Sanghaya
. “Kagandahan, karangalan, kadakilaan” ang ibig sabihin ng “sanghaya”. Sa pagtatala ng mga naganap na pangyayari sa kultura at mga sining, kinikilala ng Sanghaya ang mga táong hinahandugan ng rikit at dangal, at sa gayo’y nakapamumuhay tayo sa ating lipunan sa kabila ng pagdarahop, katiwalian, at ligalig sa ating lipunan.